DeadStock.NL helpt u maatschappelijk verantwoord te ondernemen

 

Artikel 1. Definities

Adverteerder: De persoon/onderneming die een advertentie plaatst op DeadStock.NL.

Gebruiker: De persoon/onderneming die, anders dan de adverteerder, gebruik maakt van DeadStock.NL.

Overeenkomst:  De overeenkomst tussen adverteerder en gebruiker die ontstaat uit het gebruik van DeadStock.NL

Artikel 2. Inhoud Site

DeadStock.NL heeft met de grootst mogelijke zorg de inhoud van de site samengesteld. Alle advertenties op DeadStock.NL zijn afkomstig van adverteerders. De adverteerders zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste en volledigheid van de door hun geplaatste advertentie. DeadStock.NL draagt voor de inhoud van de geplaatste advertentie geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 3. Overeenkomst

DeadStock.NL probeert adverteerder en gebruiker tot elkaar te brengen. DeadStock.NL is nooit partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en gebruiker door gebruikmaking van DeadStock.NL

Artikel 4. Gegevens Adverteerder

Indien u als adverteerder gebruik wenst te maken van DeadStock.NL, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent om gebruik te maken van DeadStock.NL

Uw gegevens zullen worden gebruikt om gebruikers in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.

Artikel 5. Inhoud van de advertentie

De adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en juist en volledig is. De adverteerder is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal bij het aanbieden van producten op DeadStock.NL.
De informatie die door de adverteerder in een advertentie of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De advertentie mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag niet dienen om producten van de adverteerder in het algemeen aan te prijzen. De adverteerder dient gebruik te maken van de rubriek waarin de desbetreffende aangeboden producten naar hun aard en soort behoren.

Artikel 6. Abonnement en betaling

Het plaatsen van advertenties vereist een advertentieabonnement voor 100, 250, 500, 1500 of 2000 advertenties met een looptijd van 365 dagen, vanaf de ingangsdatum van het abonnement. Dit abonnement kunt u hier op deze website bestellen.

Om te kunnen adverteren op Deadstock.NL dient u eerst een advertentieabonnement te bestellen en te betalen. Betalen gaat via een normale bankoverschrijving t.n.v. DeadStock.NL B.V. De eerste keer dat u een abonnement aanschaft wordt voor u ook een account op de website aangemaakt.

Zodra de betaling ontvangen en verwerkt is ontvangt u een bevestigingsmail en kunt u met uw gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op de website. Daarna dient u allereerst uw advertentieprofiel te bewerken. Dit advertentieprofiel bevat de gegevens die in principe voor al uw advertenties gelijk zijn. U hoeft deze dus niet telkens opnieuw in te vullen.

Voor het afgenomen advertentie-abonnement ontvangt U direct na het bestellen per email een factuur. De betalingsgegevens zijn:

Naam :             DeadStock.NL B.V.
Plaats :             Bodegraven
Bank :             Rabo Bank
Bankrekening :             NL83RABO 0188604294
Vermelding :             Advertentieabonnement Deadstock.NL
     
     

Artikel 7. Aansprakelijkheid

DeadStock.NL is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat adverteerders of gebruikers van de website maken. DeadStock.NL is niet aansprakelijk voor gedragingen van adverteerders of gebruikers, voor de inhoud van advertenties of voor de producten en diensten die worden aangeboden.
De informatie die door Deadstock.NL zelf op de website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Deadstock.NL is niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.
De aansprakelijkheid van DeadStock.NL voor haar verplichtingen op grond van de met de adverteerder gesloten overeenkomst is voorts beperkt tot het bedrag dat de adverteerder heeft betaald c.q. verschuldigd is voor het openen van een account op DeadStock.NL.
Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van adverteerders of gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8. Helpdesk

DeadStock.NL bied de adverteerders en gebruikers een helpdesk aan, waar zij per e-mail terecht kunnen met vragen over en problemen met de plaatsing van advertenties en/of het gebruik van DeadStock.NL.

De helpdesk beantwoordt de vragen naar vermogen en binnen een redelijk termijn.

Artikel 9. Slotbepaling

Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door DeadStock.NL worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de website.

 

 

Nieuw aanbod

7700300773

noimage
gloei relais
Bodegraven

5000409614

noimage
voorgloei relais
Bodegraven

5010293957

noimage
relais
Bodegraven

5010013436

noimage
relais
Bodegraven

5000787913

noimage
relais
Bodegraven

5010050735

noimage
relais
Bodegraven
Back to top